Advies

Uw visie of beleid maken we samen

Roenom adviseert overheden bij het maken van beleid en visies. Altijd in verregaande samenwerking met uw team. Wij geven inzicht in de opgave, helpen u bij het maken van ruimtelijke keuzes en delen onze kennis op het gebied van energietransitie. We verwerken dit in een compacte en beeldende notitie. Bij alle advisering is het onze ambitie om actuele vraagstukken te verbinden met de ruimtelijke omgeving.

Werkvelden

Energietransitie: Waar passen windturbines en zonneparken in het landschap? Hoeveel vermogen hebben we nodig om energieneutraal te worden en hoeveel ruimte kost dit? Hoe groot is de draagkracht van een gebied? Hoe werkt het elektriciteitsnet? Hoe kunnen de bewoners meedoen? Dit werken we uit in gemeentelijk energiebeleid of een ruimtelijke visie op de energietransitie, of als bouwsteen voor een omgevingsvisie. Zonneparken: Wat is de gemeentelijke opgave? Welke gebieden zijn geschikt? Welke rol neemt de overheid? Hoe ontstaat draagvlak? Welke voorwaarden kunnen worden gesteld aan de opstellingen en de landschappelijke inpassing? Dit werken we uit in een zonneplan of gemeentelijk beleid voor zonneparken. Landschappelijke beoordeling: Past een windturbineopstelling binnen de landschappelijke structuur of heeft het landschap voldoende draagkracht voor zonneparken? Dit werken we uit in landschappelijke beoordelingen als onderdeel van een planMER. Ruimtelijke kwaliteit: Wat zijn de kwaliteiten van een gebied en hoe kun je daar in de toekomst mee omgaan? Welke rol kunnen de bewoners hebben in het beschermen van de kwaliteit? Wat kan wel en niet worden geregeld? Dit werken we uit in een Nota Ruimtelijke Kwaliteit.
Roenom
  • kvk: 70390762
  • Zaailand 106 - Offiz C-1 - 8911 BN  Leeuwarden - info@roenom.nl
  • Standaard werken wij volgens de voorwaarden van de DNR2011. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs en is via hun websites in te zien.